Ons skool1

FASES

Grondslagfase, Graad 1-3

Ons benadering in die grondslagfase is van so ’n aard dat geen kind agtergelaat word nie en dat ’n liefde vir leer by elke kind ontwikkel word. Elke kind word met geduld en deernis behandel om te verseker dat basiese taal- en wiskundevaardighede goed vasgelê word.

Ons goed opgeleide personeel maak van die KABV gebruik om te verseker dat leer op ’n kreatiewe wyse plaasvind. Ons klasse beskik oor verskeie hulpbronne wat die leerders help met die leerproses.

Elke graad beskik ook oor hul eie speelterrein wat ’n klimraam en groot grasperk bevat waar die leerders hulself kan geniet en sosiale vaardighede saam met hul maats kan verbeter.

Intermediêre fase, Graad 4-6

Opgewondenheid loop hoog wanneer Oosies hierdie fase bereik en blootgestel word aan nuwe vakke. Die KABV gee riglyne oor hoe die werk onderrig moet word, maar die opvoeders bepaal self hoe hulle dit op ’n kreatiewe wyse aan die leerders oordra sodat hulle die liefde vir leer behou wat hulle in die grondslagfase ontwikkel het.

Onderwysers maak gebruik van verskillende onderrigstyle om alle leerstyle te akkommodeer. Ons leerders se sosiale en emosionele welstand in ’n veilige en ondersteunende omgewing is die sleutel tot akademiese vooruitgang.

Senior fase, Graad 7

Ons streef daarna om die kinders in geheel te ontwikkel sodat hulle eendag goeie burgers van die land kan wees en ook ’n verskil kan maak daar waar hulle beweeg. In die senior fase word daar gefokus om leerders se selfstandigheid en selfdissipline te bevorder en akademiese vooruitgang te verseker.

AKADEMIES

Die akademiese ontwikkeling van elke leerder bly vir ons die belangrikste aspek. Die KABV-kurrikulum word deur opgeleide personeel aangebied en vanaf Graad R tot Graad 7 is daar drie klasse per graadgroep. Ons maak van ’n verskeidenheid leerprogramme gebruik terwyl leerders grotendeels onderrig word met behulp van Mimio- sowel as witborde en dataprojektors. Sommige klasse het interaktiewe witborde wat leer vergemaklik.

SKOOLTYE

Graad 1 – Dinsdag tot Donderdag: 07:30 – 12:30 / Maandag en Vrydag: 07:30 – 13:00
Graad 2 – Maandag tot Vrydag: 07:30 – 13:00
Graad 3 – 7 – Maandag tot Donderdag: 07:30 – 13:45 / Vrydag: 07:30 – 13:00

LEERAREAS

Graad 7

Afrikaans
Engels
Xhosa
Wiskunde
NW
TEG
EBW
SW
LO
KK

Graad 4-6

Afrikaans
Engels
Xhosa
Wiskunde
NW/TEG
SW
LV

Graad R-3

Huistaal (Afrikaans)
Eerste Addisionele Taal (Engels)
Wiskunde
Lewensvaardighede:

  • Aanvangskennis
  • Persoonlike en Sosiale Welstand
  • Skeppende Kunste
  • Liggaamlike Opvoeding

BUITEMUURS, KULTUUR EN AKADEMIES

Ons skool beskik oor uitstaande Grondslagfase- en Intersen-kore.

’n Musiekonderwyseres onderrig ’n verskeidenheid musiekinstrumente teen ’n privaat tarief tydens en na skool.

Deelname aan die plaaslike eisteddfod word aangemoedig. Dit vind tweejaarliks plaas.

’n Baie aktiewe klub word by die skool bedryf. Die kinders besoek verskillende plekke en gaan gereeld op uitstappies en kampe. Ons fokus op ons liefde vir God, die natuur, ons medemens en arbeid.

Die CJA-vereniging lewer ’n waardevolle bydrae tot die geestelike verryking van ons leerders.

Ons beskik oor ’n aktiewe skaakklub wat gereeld aan kompetisies deelneem.

Die Graad 7’s besoek jaarliks Die Burger Strandhuis.
Die Graad 5’s besoek jaarliks die SOS-kamp in Villiersdorp.
Die Graad 3’s besoek Kaapstad.
Die Grondslagfase besoek jaarliks die HB Thom Teater.

’n Besonder goed toegeruste biblioteek word gereeld tydens skool en na-ure besoek. Mediaprefekte verrig hier uitstekende diens.

Leerders word die geleentheid gebied om ook op dié terrein hul woord te doen. Ons leerders neem jaarliks aan die ATKV Redenaarskompetisie deel.

Rekenaaropleiding word in ’n goed toegeruste rekenaarlokaal vir alle leerders aangebied. Die Speelgroepie tot Graad 3 volg die Cami-program en Graad 4 tot Graad 7 volg die Knowledge Network-program.

Blootstelling op dié gebied is vir ons ’n prioriteit. Alle klasse vanaf Graad 4 tot 7 neem aan die AMESA Olimpiade deel. Alle klasse vanaf Graad 1 tot 7 neem aan Living Maths deel.

Leerders vanaf Graad 1 tot 7 word aangemoedig om aan eksterne akademiese eksamens soos Conquesta deel te neem.

Die kunsklasse van alle leerders van Graad 1 tot 7 word deur deeltydse kollegas aangebied.

Ons bied ’n puik nasorgdiens aan. Die kinders word verdeel in verskillende ouderdomsgroepe. Hulle is deurgaans onder volwasse toesig in ’n veilige omgewing. ’n Ligte middagete word ook aangebied.

SOMERSPORT

Sport

Graad 1-3

Graad 4-7

Atletiek X X
Tennis X X
Krieket X
Mini-krieket X Lewensvaardighede

WINTERSPORT

Sport

Graad 1-3

Graad 4-7

Mini-hokkie X
Volveld-hokkie X
Mini-netbal X
Netbal X
Mini-rugby X
Rugby X

Die inoefening van vaardighede is vir ons baie belangrik. In die winter is die tye sodanig geskeduleer dat die leerders aan beide rugby en hokkie kan deelneem. Ons wil graag die leerders aan soveel moontlik sportsoorte blootstelling gee. Daarom moedig ons hulle aan om aan ’n somer- sowel as ’n wintersport deel te neem.