OOR ONS

Laerskool Worcester-Oos is ’n Afrikaans-medium skool geleë in die Bolandse dorp Worcester. Die leerdertal vanaf Speelgroepie tot Graad 7 is ongeveer 660. Daar is drie klasse per graad.

BAIE BELANGRIK

Visie

Uitnemende onderwys lei tot goed toegeruste en gebalanseerde leerders.

Missie

Laerskool Worcester-Oos streef daarna om ’n Opvoedkundige Sentrum van Uitnemendheid te wees deur:

 • Opvoeding aan die leerder in sy volle totaliteit
 • Leerders se volle potensiaal te ontwikkel
 • Leerders goed toe te rus vir hul lewenspad

Hierdie missie word ondersteun deur:

 • ons naaste en ander se eiendom te respekteer
 • leerders se volle potensiaal op alle terreine te ontwikkel
 • gedissiplineerd, betroubaar, stiptelik en netjies te wees
 • ons skool se goeie naam te alle tye en op alle plekke uit te bou en hoog te hou
 • lojaliteit te bevorder
 • ouerbetrokkenheid en welwillendheid aan te moedig
 • ’n skoolatmosfeer te skep sodat opvoeding en onderwys vir alle rolspelers ’n genotvolle ervaring mag wees
 • ons skoolreëls, kortliks saamgevat, toe te pas, naamlik: respek vir jouself en vir ander deur verantwoordelik te wees en deur nie te steur nie.

’n Volledige dissiplinêre beleidstuk is op aanvraag by die skool beskikbaar.

VOORSITTER – Debbie Minnie (2022-2024)

Open en lei OOV-vergaderings, woon beheerliggaamvergaderings by, lei Beesloop en gholfdag en voer dit uit met taakspan aangewys. Trek wenners van Beesloop en oorhandig pryse.

 

ONDERVOORSITTER – Colette Smith (2022-2024)

Staain in as voorsitter nie bogenoemde kan uitvoer nie.

Verleen hulp met borge by Beesloop. Lei sportdae en voer dit uit met taakspan aangewys.

 

SEKRETARESSE – Juanita Bothma (2022-2024)

Stel lyste van klasverteenwoordigers, personeel, beheerliggaam en OOV-inligting op. Gee koekverkopingdatums en toedeling van klasverteenwoordigers aan skool deur. Stel databasis van werkers op. Berei klasverteenwoordigers se lêers met al die nodige inligting vir die eerste vergadering voor. Stuur kennisgewings en agendas aan dagbestuur en klasverteenwoordigers. Werk nou saam met voorsitter vir die bepaling van agendas vir vergaderings en hou lede wat afwesig gemerk moet word by. Neem notules tydens vergaderings en stuur aan dagbestuur en klasverteenwoordigers. Stuur Beesloopprogram en benodigdhede-lyste vir klasverteenwoordigers.

FINANSIËLE BEAMPTE – Jacques Jacobs (2022-2024) 

Gee kontantbenodigdhede-inbetaling en opsomming van Beesloopstalletjies en ander projekvorms aan klasverteenwoordigers. Samel alle kontantgeld in, tel geld by alle byeenkomste met twee ander lede en handig in. Gee terugvoering van finansiële posisie na Beesloop en ander projekte.

 

SKOOLVERTEENWOORDIGER – Corné van den Berg

Dien as skakel tussen hoof, personeel van skool en OOV-voorsitter.

 

KLEINBORGE – Rozanne McLaren 

Verkry kleinborge vir Beesloop en ander projekte.

 

ADDISIONELE LID – KLEINBORGE & SPORT – Juanita van Mollendorf, Karen Conradie, Hannetjie Strydom (2022-2024)

Verkry kleinborge vir Beesloop en ander projekte.

 

ADDISIONELE LID – Chané Wium (2022-2024)

Verleen bystand met kleinborge en Maanloop.

 

ADDISIONELE LID – Stefan Louw (2022-2024)

Neem leiding by sportdae met taakspan aangewys (asook fondsinsamelings, Maanloop en gholfdag).

 

ADDISIONELE LID – Elana van der Watt (2022-2024)

Neem leiding met bemarking.

 

HOOFBORGE – Jana van Niekerk

Skakel met hoofborge.

 

KLOUSULE VIR OOV-DAGBESTUURBELEID

Die termyn is twee jaar vir ’n betrokke portefeulje. Na die periode verstreke is, kan die lid weer genomineer word deur twee nominasies uit die OOV-dagbestuur en met een sekondant. Ander nominasies kan ook ingedien word deur ouers en die OOV, maar as voorvereiste moes die genomineerde reeds as ’n klasverteenwoordiger of rolspeler by een van die OOV-projekte gewees het.

 

Die OOV (Ouer-Onderwysersvereniging) is verantwoordelik vir verskeie baie suksesvolle jaarlikse fondsinsamelingsprojekte.

Ouers se entoesiasme en leiding maak van die fondsinsamelings ’n reusesukses. Die nuwe ouers wat jaarliks as klasverteenwoordigers gekies word, bring ook nuwe en vars idees. Ons maak baie staat op ouerbetrokkenheid en is trots om te kan sê dat ons ouers hul deel doen.

Die Skoolreëls is gebaseer op drie hoofbeginsels

 1. Respek
 2. Verantwoordelikheid
 3. Nie steur nie

Gedragskode vir leerders (volledige een is by skool beskikbaar)

Regte Verantwoordelikhede
Te studeer
 • Nie ander te steur nie
 • Werkopdragte uit te voer
 • Tuiswerk gereeld te doen
Veilig te wees
 • Geen voorwerpe in besit te hê wat ander kan beseer nie
 • Nie ander leerders in gevaar te stel nie
Gelukkig te wees
 • Nie spot te dryf met medeleerders nie
 • Ander leerders se ras, kleur en godsdiens te respekteer
Na geluister te word
 • Aandag te gee as opdragte gegee word
 • Stil te bly as ander praat
 • Ook na sy/haar medeleerders te luister
Tyd oordeelkundig te gebruik
 • Saam te werk met die opvoeder
 • Skool daagliks by te woon en nie laat te kom nie
 • Ander se tyd as kosbaar te beskou
Wedersydse respek te openbaar
 • Ander mense en hul eiendom te respekteer
 • Verantwoordelik op te tree
 • Skooldrag, skool- en nasionale simbole te respekteer
 • Medeleerders en meerderes te respekteer ongeag ras, kleur of geslag
In ‘n netjiese omgewing te werk
 • Nie skool se eiendom te beskadig of verniel nie
 • Nie op mure, deure of geboue te skryf of te bemors nie
 • Op hom/haar as persoon netjies en skoon te wees
Regverdig behandel te word
 • Beskaafd op te tree
 • Ander leerders regverdig te behandel
 • Eerlik en opreg teenoor rolspelers op te tree

LWO-BEHEERLIGGAAM

Die SBL (Skoolbeheerliggaam) van die skool bestaan uit verkose ouers, onderwysers, ’n nie-KS-opvoeder en die skoolhoof. Hierdie verkiesing vind elke drie jaar plaas.

Die SBL speel ’n baie belangrike rol in die beheer van die skool. Die liggaam verteenwoordig die ouers, personeel en leerders. Van die toelatings-, taal- en godsdiensbeleid tot skooldrag, finansies en die aanstelling van personeel is kritiek belangrike afdelings wat onder hul beheer ressorteer.

Die belange van alle rolspelers by die skool word deur die SBL op die hart gedra en alle belangstellendes word genooi om in gesprek te tree met iemand van die SBL indien daar sake van belang is wat aandag moet geniet.

PERSONEEL

NEEM DAARDIE EERSTE TREE

Kies die skool wat u kind 'n paspoort tot die wêreld gee.

ONS BORGE